CryptoTracker.pl - kursy kryptowalut logo CryptoTracker.pl - kursy kryptowalut logo

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://cryptotracker.pl.  A. Definicje

 1. SERWIS INTERNETOWY – określa funkcjonalności oferowane na niniejszej stronie www. Wszelkie świadczenia usługi jakie oferowane są poprzez funkcjonalności serwisu - zawierana są drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywają się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827). 
 2. UŻYTKOWNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która  korzysta z funkcjonalności oferowanych poprzez stronę SERWISU INTERNETOWEGO. 
 3. KONSUMENT - osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności SERWISU w sposób i celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22. 
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SERWISU INTERNETOWEGO. 

 

B. Postanowienia ogólne.

 1. SERWIS prowadzi działalność polegającą wyłącznie na publikowaniu materiałów informacyjnych. Strona nie umożliwia bezpośredniego zakupu ani sprzedaży produktów opisywanych w prezentowanych materiałach informacyjnych. SERWIS nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych w wyniku przekierowania na inne strony www. 
 1. Informacje zamieszczane w SERWISIE – kursy walut, cenniki, opisy, reklamy i inne informacje są zaczerpnięte z innych źródeł informacji – publikowane są z odnośnikiem do autora danych (źródła publikacji). WŁAŚCICIEL SERWISU oświadcza, że podaje wszystkie informacje w dobrej wierze – jednak bez badania ich źródeł oraz wiarygodności – na odpowiedzialność autorów informacji. 
 2. Jeżeli na stronie są zawarte przekierowania do innych stron www – korzystanie z tych stron powinno być poprzedzone własną decyzją UŻYTKOWNIKA. Z wszelkimi informacjami o właścicielach stron i zasadach przetwarzania danych osobowych UŻYTKOWNIK powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze strony, na którą prowadzi przekierowanie. Korzystanie z tych stron i ewentualne transakcje odbywają  się na ryzyko własne UŻYTKOWNIKA.  
 3. Przed korzystaniem z SERWISU UŻYTKOWNIK  jest zobowiązany zapoznać się  z niniejszym REGULAMINEM. 
 4. Korzystanie z SERWISU  jest bezpłatne. 
 5. REKLAMY i materiały informacyjne innych podmiotów mogą być zamieszczane na warunkach uzgodnionych z właścicielem SERWISU. 
 6. Wszelkie informacje zawarte w reklamach i ogłoszeniach są publikowane na zlecenie i odpowiedzialność zleceniodawcy ogłoszenia (publikacji). Właściciel SERWISU zastrzega sobie prawo do nie umieszczania ogłoszeń i reklam naruszających obowiązujące przepisy prawa. Treści reklam i ogłoszeń nie są odzwierciedleniem poglądów właściciela SERWISU. 

C. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. Właściciel SERWISU - w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności strony świadczy usługi: 

                 

  • utworzenie i administrowanie konta UŻYTKOWNIKA  w celu – umożliwienia zindywidualizowanych ustawień korzystania z funkcjonalności strony. Użytkownik po zarejestrowaniu może wybrać grupę kryptowalut, dla których śledzi kursy wymiany;  

 

 1. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne. 
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UŻYTKOWNIKA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE. 
 3. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA. 
 4. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA SERWISU. SERWIS niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SERWIS w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia. 
  • ADMINISTRATOR SERWISUS może  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy  ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. 
  • ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK  mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
 1. Reklamacje na świadczenie usług zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji. 
 2. Do współpracy z systemem informatycznym SERWISU po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SERWISU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto – może być konieczne posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript  i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU. 

D. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych UŻYTKOWNIKA przetwarzanych w związku z korzystaniem z SERWISU jest firma : MatMedia Mateusz Maniecki, Os. Piastów 37/11 31-624 Kraków, e-mail: mateusz@maniecki.eu  .
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki UŻYTKOWNIK wyraził zgodę.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień UŻYTKOWNIKÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. 
 4. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu  proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. UŻYTKOWNIK ma prawo do odwołania udzielonej zgody w każdym momencie. 
 5. UŻYTKOWNIK  ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe UŻYTKOWNIK  może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2). 
 6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych UŻYTKOWNIKA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy. 
 7. Dla zrealizowania usługi utrzymania konta UZYTKOWNIKA konieczne jest podanie adresu e-mail.  
 8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy - utrzymania konta - podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie cofnie udzielonej zgody. 

 

 1. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

E. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. 
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SERWISU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez UŻYTKOWNIKA. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności: 

 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 ) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422); 

 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.); 

 - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), 

 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) 

 

 

 1. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW opisywanych na stronie SERWISU  są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.). 
 2. Wszystkie wpisy i zdjęcia zamieszczone na STRONIE SERWISU chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Właściciela SERWISU. 
 3. W przypadku sporów strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. 
 4. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Właścicielem SERWISU oraz ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych na stronie serwisu jest firma:

 

 

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer